Euro Games part 1

Dragster Eurogames Bechyně/foto Jan Sunek