Super Twin Top Gas
body a průběžné pořadí

No Top Gas Bikes Meeting Malmö Hoskovice Drachten Luckau Drachten Hocken. Drachten body pořadí
525 Bernd Niessen 200 230 470 440 240 240 0 0 1820 1.
580 Jesper Thiel Jensen 200 595 0 140 405 250 0 0 1590 2.
510 Herman Jolink 200 300 140 620 110 200 0 0 1570 3.
505 Ronald v.d. Werken 200 120 350 160 430 210 0 0 1470 4.
501 Frank Heitmann 200 210 260 310 150 230 0 0 1360 5.
547 Rasmus Olesen 200 0 205 460 170 0 0 0 1035 6.
560 Gert-jan Laseur 0 0 0 675 0 285 0 0 960 7.
572 Peter Niklas 200 0 210 170 200 170 0 0 950 8.
533 Marc van den Boer 200 0 130 180 120 190 0 0 820 9.
513 Cord Albers 200 0 0 330 160 0 0 0 690 10.
546 Ludo Scheepers 200 0 100 150 100 140 0 0 690 11.
529 Harry van Schie 0 140 0 200 0 220 0 0 560 12.
569 Simon Hofmann 200 0 120 0 0 0 0 0 320 13.
522 Peter Marz 200 0 0 0 0 0 0 0 200 14.
570 Uwe Kahmann 200 0 0 0 0 0 0 0 200 15.